Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin sağlık hizmetleri verilmesine ve sağlık raporlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Hazırlık sınıfı ile ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencileri kapsar.


Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim : Abant İzzet Baysal Üniversitesinin ilgili enstitü, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
b) Öğrenci : Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerini,
c) Sağlık ve Rehberlik Merkezi : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık ve Rehberlik Merkezini,
ç) Üniversite : Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
d) Yönerge : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sağlık işleri ve Sağlık Raporları Yönergesini ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Sigortası, Sağlık Kuruluşlarına Başvuru


Sağlık sigortası
MADDE 5 - (1) TC uyruklu öğrenciler, 5510 sayılı Kanun’un 3’ünci maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmayanlar, başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılmamaları halinde 5510 sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Öğrenciler 5510 sayılı Kanun kapsamındaki durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde takip etmek ve istenen belgeleri şahsen Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim etmekle yükümlüdürler.
(2) Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 5510 sayılı Kanun'un 60’ıncı maddesi uyarınca, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Kendilerince 5510 sayılı Kanun’un 82’ncimaddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir. Ve  82. maddesi çerçevesinde öğrenim gördükleri süre içinde GSS primi ödemek suretiyle Genel Sağlık Sigortalısı olurlar.


Sağlık ve Rehberlik Merkezi
MADDE 6 - (1) Öğrenciler sağlık ve psikolojik sorunları ile ilgili olarak Sağlık ve Rehberlik Merkezine başvurabilirler. Öğrencilerin olanaklar dahilinde Sağlık ve Rehberlik Merkezi’nde    tetkik ve tedavileri yapılır.
(2) Sağlık ve Rehberlik Merkezi gerekli gördüğü hallerde öğrencileri ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirebilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Raporları


Raporların geçerliliği
MADDE 7 - (1) Sağlık raporları, Sağlık ve Rehberlik Merkezi ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tanınan hastane ve sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmesi halinde geçerlidir.


Raporların işleme konulması
MADDE 8 - (1) Geçerli raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süre içinde yapılan ve bu nedenle giremediği ara sınavları yerine mazeret sınavına girme hakkı vardır. Mazeret sınavı ile ilgili Bölüm tarafından belirlenen günde yapılır. Ancak, mazeret sınav tarihleri öğrencilerin diğer sınavlarına girmelerini engellemeyecek şekilde düzenlenir.
 (2) Sağlık raporu olan öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmemesi halinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin ilgili eğitim öğretim süresiyle sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri uygulanır.
 (3) Sağlık durumu nedeniyle verilecek izinlerle ilgili olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği’nin 5’inci bölümü hükümleri uygulanır.


Raporların teslimi
MADDE 9 - (1) Öğrenciler sağlık kuruluşlarından aldıkları raporları, en geç raporun bitiminden sonra 3 iş günü içinde bir dilekçe ile öğrenim gördükleri birim öğrenci işlerine teslim ederler.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Hüküm bulunmayan haller
MADDE 10 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.


Yürürlük
MADDE 11 - (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.


Yürütme
MADDE 12 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top