B.A.İ.B.Ü. Yatay Geçiş Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
Madde–1: Bu Yönergenin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarından yatay geçişlerde uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam
Madde–2: Bu Yönerge, Abant İzzet Baysal Üniversitesi önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına yatay geçişlerle ilgili hükümleri kapsar.


Dayanak
Madde–3: Bu Yönerge 24.04.2010 tarih 27561 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
Madde–4: Yönergede geçen;
a) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
b) Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
c) Yükseköğretim kurumu: YÖK’e bağlı eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren her bir üniversiteyi,
d) Kurum içi yatay geçiş: Abant izzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki önlisans veya lisans düzeyinde her hangi bir diploma programından aynı düzeydeki diğer diploma programına geçişi,
e) Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversite veya bir üniversiteye bağlı olmaksızın vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarından Üniversitemize bağlı önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programına geçişi,
f) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tesbit edilen diploma programlarını,
g) Birim: Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı her bir fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunu.
h) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenlenen yükseköğretim programlarını,
i) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içerisinde alınan derslerin isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi,
j) Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin notlarının ortalamasını,
k) 100’lük karşılık: 100’lük puanlama sistemi haricinde bir not sistemi uygulanan yükseköğretim kurumunda öğrenim göre öğrencinin, not çizelgesindeki genel not ortalamasının 100 puan üzerinden karşılığını,
l) İlgili yönetim kurulu: Yükseköğretim kurumlarındaki fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarındaki meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
m) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,
n) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
o) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler


Kontenjan
Madde–5: Üniversitemize bağlı diploma programlarına ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir.
Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir ve Üniversite Senatosu’nca kesinleştirilerek ilan edilir. Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ise Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenir ve başvuru, değerlendirme ve kayıt takvimi ile birlikte Yükseköğretim Kurulu web sayfasında ilan edilir.
Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’nca ilan edilen kurumlar arası yatay geçiş kontenjanına ilave edilmek üzere, diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde birim yönetim kurulunca ve Üniversite Senatosunca ilave kontenjan belirlenebilir. İlave kontenjanlar, Haziran ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.
Belirlenen kurum içi yatay geçiş kontenjanı, giriş yılına göre ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %15’ini geçemez.
Birimlerin kendisine bağlı diploma programı için ayrı, diğer birimlerin diploma programları için ayrı kontenjan belirlenmez. Kontenjanlar yılda bir defa belirlenir ve en geç Nisan ayı sonuna kadar birimlerce Rektörlüğe gönderilir. Rektörlüğe gönderilen kontenjanlar en geç Mayıs ayı sonuna kadar Üniversite Senatosunca karara bağlanır ve Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.
Merkezi yerleştirme puanına göre yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenmez, ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10’unu geçmemek şartıyla yatay geçişler kabul edilir.


Geçişler
Madde–6: Yatay geçiş, eşdeğer diploma programları arasında kontenjanlar ve diğer şartlar dâhilinde yapılır.
Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. (Merkezi yerleştirme puanına göre yapılan yatay geçişler hariç)
Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
Aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında kurum içi yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
Adayın, tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan bir diploma programına yatay geçiş için Üniversitenin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olması ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından, diploma programının bağlı olduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunca belirlenen başarı düzeyinde bir puana sahip olması gerekir.
İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerin uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
İzinli (kayıt dondurmuş) olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
Disiplin cezası alan öğrencinin yatay geçiş başvurusu değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru, değerlendirme ve kayıt takvimi, en geç Haziran ayı içerisinde üniversite web sayfasında ilan edilir ve Yükseköğretim Kurulu’na gönderilir.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapılamaz.


Başvuru
Madde–7: Başvurular, ilgili fakülte dekanlığına, yüksekokul müdürlüğüne, meslek yüksekokulu müdürlüğüne akademik takvimde belirtilen süre içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılır.
Aynı birimde birden fazla diploma programına başvuru yapacak adaylar, her bir diploma programı için ayrı ayrı başvuru evrakı düzenler.
Yatay geçiş başvurusunda adaylardan aşağıdaki evraklar istenir. Anılan evrakların fotokopi ile çoğaltılmış nüshasına göre de değerlendirme yapılır.
- Başvuru dilekçesi.
- Not dökümü (transkript).
- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
- ÖSYM sınav sonuç belgesi (ÖSYM web servisi sonuç sayfası yazıcı dökümü de kabul edilir).
- Ders içerikleri.
- Merkezi yerleştirme puanına göre yapılan yatay geçiş başvurularında, öğrencinin geçiş yapmak istediği programın puan türünden aldığı puanı gösterir ÖSYM sonuç sayfası yazıcı dökümü.
Her hangi bir programın ilk yarıyılına yapılan yatay geçiş başvurusunda not dökümü ve ders içerikleri istenmez.


Değerlendirme
Madde–8: Yatay geçiş başvuruları, ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenen ya da doğrudan dekanın/müdürün görevlendireceği bir komisyon tarafından değerlendirilir.
Değerlendirmede; merkezi yerleştirme puanına göre yapılan yatay geçişler hariç öğrencinin genel not ortalaması, yerleştirme puanı, derslere göre genel başarı durumu ve varsa ortak derslerdeki başarısı dikkate alınarak yapılan sıralama ile ayrılan kontenjan sayısına kadar geçiş listesi oluşturulur. Başvurularda, kontenjandan fazla geçiş için yeterli şartları taşıyan adayın olması halinde asil ve yedek liste yapılır. Her iki listede de en fazla kontenjan sayısı kadar öğrenci yer alır.
Asil ve yedek listeden kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş hakkı tanınan öğrencilerin yatay geçiş yapacakları sınıfa intibakları yapılır. İntibakta, öğrencinin müfredat farklılığı nedeniyle varsa alt sınıflardaki eksik dersleri tamamlatılır, üst sınıflardaki daha önce alıp başarılı olduğu eşdeğer derslerden muaf sayılır.
Merkezi yerleştirme puanına göre yapılan yatay geçişlerde, öğrencinin ÖSYS puanı dikkate alınır, başarı durumu, ortalama vb. bakılmaz.
Kurum dışından yatay geçişle gelen öğrenci, daha önce alıp başarılı olduğu eşdeğer sayılan derslerden muaf tutulur ve “S” notu verilir. “S” notları genel not ortalaması hesabına dahil edilmez.
Kurum içi yatay geçişi uygun görülen öğrencilere, kurumda öğrenim gördüğü süre içerisinde alıp başarılı olduğu eşdeğer sayılan derslere daha önce kurumda aldığı not başarı notu olarak öğrenci kütüğüne işlenir.
Komisyon, yatay geçiş takvimde belirtilen süre içerisinde değerlendirmesini yaparak sonuç raporunu ilgili birimin yönetim kuruluna sunar.


Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş
Madde–9: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için ilgili döneme ait ders kayıtlarının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10’unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
Merkezi yerleştirme puanına göre yapılan yatay geçişlerde aşağıdaki kriterler dikkate alınır.
Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine, (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)
Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıfta dahil olmak üzere öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanmasına, bu durumdaki adayların intibakının ilgili kurullar tarafından yapılmasına,
Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %10'u kadar yıllık kontenjan ayrılmasına,
Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde ilgili yükseköğretim programına başvuru yapıldığı yılda ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanının dikkate alınmasına,
Üniversitelerin ayrıca bir kontenjan ilan etmesinin gerekmediğine, bahar döneminde de kontenjan kalması durumunda başvuruların alınması gerektiğine.
Her eğitim öğretim döneminde ders kayıtlarının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapılabileceğine,
Söz konusu madde uyarınca bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %10’unu geçmemesi durumunda adayların kayıtlarının yapılmasına, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydının yapılmasına,
DGS ile yerleşen öğrencilerin de DGS puanları dikkate alınarak uygulamanın yapılmasına,
Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacağına,
Öğrenim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerektiğine,
Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmasına, başarı vb. başka bir şartın aranmamasına.


Sonuçların İlanı ve Kayıtlar
Madde–10: İlgili birimin yönetim kurulunun almış olduğu karar ile yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin listesi (asil ve yedek) Üniversitenin web sayfasında ilan edilir ve öğrencilerin her birine başvuru esnasında beyan ettiği posta adresine yazılı olarak gerekli tebligat yapılır.
Akademik Takvimde belirtilen sürede asil listedeki öğrencilerin kayıtları yapılır. Kayıt süresi sonunda varsa kayıt yaptırmayan öğrencinin yerine sırayla yedek listeden öğrenci kayıt yaptırmak üzere çağrılır.
Yedek listeden çağrılan adayların kayıtları en geç akademik takvimde belirtilen derslerin başladığı ilk gün tamamlanır.
Yatay geçişle gelen öğrencilerin kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.


Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş
Madde–11: Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler hariç, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrencilerden kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde kaydı silinenler kayıt silme tarihinden itibaren iki yıl içerisinde başvurması koşuluyla değerlendirmeye alınır. Bu başvurular kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler


Kredi ve Yurtlar Kurumu İşlemleri
Madde–12 Yatay geçiş yapan öğrencinin Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan almış olduğu öğrenim kredisi, katkı kredisi ve bursla ilgili aktarma ve diğer işlemlerinden öğrenci kendisi sorumludur.


Hüküm Bulunmayan Haller
Madde–13 Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 3’üncü maddesinde bu yönergeye dayanak teşkil eden yönetmelik hükümleri ile üniversitenin diğer yönetmeliklerinde yer alan hükümler uygulanır.


Yürürlük
Madde–14 Bu yönerge, Üniversite Senatosunca karar alındığı tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme
Madde–15 Bu yönerge hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top