1. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

1

1

2

Dersin Amacı

Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi, Kurtuluş savaşı öncesi Türkiye, savaş yılları, yeni bir dönemin başlangıcı, siyasi yapı, sosyal yaşam, hukuk anlayışı, ekonomik yapı, kültürel eğitim anlayışı, bir dönemin sonu (1938) konularını açıklamak, tartışarak değerlendirmek.

Dersin İçeriği

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin durumu ; Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’nın büyük devletlerinin durumu; Avrupalıların Türklerle ilgili politikaları, Şark Meselesi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları; Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi, Kafkasya ve Kanal Cepheleri ; Irak ve Çanakkale Cepheleri, Çanakkale Savaşları’nın sonuçları, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin paylaşma planları; Brest-Litowsk Antlaşması, Wilson prensipleri, Bulgaristan, Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun ateşkes imzalaması; Paris Barış Konferansı ve savaşın sona ermesi, savaşın getirdiği ekonomik çöküntü ve işçi hareketleri; Mondros Mütarekesi, Azınlıkların faaliyetleri, Ordunun durumu, Damat Ferit Paşa hükümeti, İzmir’in işgali; İstanbul’dan Samsun’a uzanan yolda Mustafa Kemal, Kongreler, Misak-ı Milli’nin kabulü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması Milli Mücadele cepheleri, İstiklal Savaşı’nın mali kaynakları; Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması ve önemi, Türkiye İktisat Kongresi, Halk Fırkası’nın kurulması, Cumhuriyet’in ilanı; Laik hukuk sisteminin kurulması, sosyal ve kültürel yaşam, ekonomik gelişmeler, çağdaş eğitim ve bilim Atatürk İlkeleri, tanımı ve doğası

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Çeviriye Giriş I

Zorunlu

1

1

4

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilerin dil, araştırma, aktarım ve kültürel becerilerinin yanısıra yaratıcılıklarını da geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmış aktivitelerden oluşmaktadır. Okuma ödevleri öğrencilerin çevirmenin yetkinlikleri, çeviri analizi ve zihinsel süreçler hakkında daha geniş bir bilgi edinmesine yardımcı olacaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders, öğrencilerin dil, araştırma, aktarım ve kültürel becerilerinin yanısıra yaratıcılıklarını da geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmış aktivitelerden oluşmaktadır. Okuma ödevleri öğrencilerin çevirmenin yetkinlikleri, çeviri analizi ve zihinsel süreçler hakkında daha geniş bir bilgi edinmesine yardımcı olacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İngilizce Dil Bilgisi I

Zorunlu

1

1

4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı daha önceden öğrenildiği varsayılan İngilizce yapıları tekrarlarken, öğrencilere hedef dildeki yapılarla ilgili olarak analitik olarak düşünmeyi öğretmektir.

Dersin İçeriği

Sağlam bir dil bilgisi temeli olduğu varsayılan öğrencilerin, şimdiki, geçmiş ve gelecek zaman, kiplikler, edilgen çatı gibi dil bilgisi konularını ayrıntılı bir biçimde karmaşık cümle yapılarıyla birlikte incelemesi ve tekrarlaması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İngilizce Sözlü Anlatım I

Zorunlu

1

1

6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin sözlü iletişim yeteneklerini geliştirmektir. Ders sırasında çeşitli yazılı metinler incelenir ve aktiviteler yapılır. Böylelikle öğrencilerin kendi görüşlerini organize etmeleri ve sözlü olarak iletme yeteneğini kazanmaları hedeflenir. Sözlü sunumlar yoluyla teorik bilgilerini uygulamaya koyma fırsatı bulurlar.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin İngilizce sözlü iletişim becerileri, ödevler, sunumlar, konuşmalar yardımıyla geliştirilir. Dil açısından önemi olan film ve tiyatro gösterileri üzerinde çalışmalar yapılır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İngilizce Sözlü İletişim I

Zorunlu

1

1

4

Dersin Amacı

Öğrencilere etkili konuşma, eleştirel düşünme, sözlü mesaj hazırlama, sahne korkusunun üstesinden gelme, dinleyici analizi, sözel olmayan iletişim, dilin etkin kullanımı, metin okuma, konuşma amaçlarının ilkeleri, konuya uygun konuşmayı planlama ve hazırlama gibi temel bileşenlerden oluşan bir ders programı ile kültürlerarası iletişimi odak noktası alarak yardımcı olmayı amaçlar.

Dersin İçeriği

Giriş niteliğinde olan bu ders öğrencilere etkileyici konuşma, eleştirel düşünme ve sunum yapma  vasıflarını geliştirmede yardımcı olmayı amaçlar. Öğrenciler sahne heyecanının

üstesinden gelmeyi, sözsüz iletişimi faydalı hale getirmeyi ve resmi İngilizceyi daha etkin  kullanmayı öğrenecektir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İngilizce Yazılı Anlatım I

Zorunlu

1

1

4

Dersin Amacı

1-)Öğrencilere yazılı İngilizceye karşı akademik bir bakış açısı kazandırmak. 2-)Öğrencilerin İngilizce yazımda yetkinlik ve güvenlerini özellikle bütünlük, açıklık, akıcılık, devamlılık ve dil bilim konularında arttırmak. 3-)Öğrencilere hayat boyu öğrenme yetisi kazandırabilmek için, sözlük kullanma becerilerini arttırmak. 4-)Öğrencileri taslak oluşturma, düzenleme ve tekrar yazma konularında yetkin hale getirmek.

Dersin İçeriği

Bu dersin nihai amacı, öğrencilere "yazma sanatı"nı öğretmektir. Bu amaçla yola çıkan ders, özellikle akademik amaçlı yazmada gerekli olan bütünlük, açıklık, akıcılık, tutarlılık, istikrar ve doğru anlatım becerileri üzerinde durarak, öğrencilerin yeterlilik ve kendilerine olan güvenlerini artırmayı amaçlar. Öğrencilerin yaşam boyu öğrenmelerine yardımcı olabilmek için, derste sözlük kullanımını öğretmeye özel vakit ayrılmaktadır. Gerçek hayattaki yazma eylemlerine uygun olarak, derste öğrencilerin yazdıkları her ödevi düzelterek tekrar yazmaları teşvik edilecek ve edit etme süreçleri denetlenecektir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Sözcük Bilgisi ve Metin İnceleme I

Zorunlu

1

1

4

Dersin Amacı

1-) Metnin bağlamsal ve yapısal incelemeleri aracılığıyla öğrencilerin kelime bilgisini arttırmak. 2-)Geniş bir kelime haznesi ve terimlerin doğru kullanımının çeviri işinin 'olmazsa olmaz' ları olmasından yola çıkarak öğrencilerin kelime haznelerini devamlı olarak geliştirmeyi amaçlamak. 3-) Aynı doğrultuda, öğrencilerin anlaşılması güç ve özgün metinleri dikkatli okuyarak, metin incelemesi yaparak ya da içerikte bulunan alışılmadık terimlerin anlamını tahmin etmeye çalışarak kelime haznelerini devamlı olarak arttırmalarını sağlamayı amaçlar.

Dersin İçeriği

Bu ders metnin bağlamsal ve yapısal incelemeleri aracılığıyla öğrencilerin kelime bilgisini arttırmayı amaçlar. Geniş bir kelime haznesi ve terimlerin doğru kullanımı çeviri işinin 'olmazsa olmaz' larındandır. Buna bağlı olarak, öğrencilerin anlaşılması güç ve özgün metinleri dikkatli okuyarak, metin incelemesi yaparak ya da içerikte bulunan alışılmadık terimlerin anlamını tahmin etmeye çalışarak kelime haznelerini devamlı olarak arttırmaları gerekmektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Türk Dili I

Zorunlu

1

1

2

Dersin Amacı

"Türk dili ve Türk dili tarihi hakkında genel bilgiler vermek.Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermek.Öğrencileri Türk dilinin sorunlarına karşı daha bilinçli hale getirmek.Yazım kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak.Öğrencilere duygularını, düşüncelerini söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmak.Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.Bilimsel,eleştirel, yorumlayıcı, sorgulayıcı, yaratıcı, düşünme alışkanlığı kazandırmak."

Dersin İçeriği

Dilin tanımı, özellikleri, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, tarihi gelişimi, doğru kullanımı, yapısı ve işleyiş kuralları. Dilin tanımı. Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Dil-kültür ilişkisi: Kültür nedir? Kültürü oluşturan unsurlar ve özellikleri. Kültür değişmeleri. Dil-toplum ilişkisi. Yeryüzündeki diller. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişimi ve tarihî devreleri. Türk lehçe ve ağızları. Konuşma dili-yazı dili. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Herhangi bir Türk lehçesine ait uygulama metni üzerinde çalışma veya lehçelere ait metinler üzerinde mukayeseli çalışma. İmla kuralları. Noktalama işaretleri. Kelime türetme (yapım ekleri) Sınav kâğıtları üzerinde görüşme, cevapların değerlendirilmesi. Herhangi bir konu üzerinde tartışma. Kavram karşılıkları belirlemenin yolları (türetme, birleştirme vd.). Sözlü ve yazılı anlatım. İyi bir anlatımın nitelikleri. Gözlem yapmak, düşünmek, okumak, anadilini iyi kullanmak. Konuşma yetersizlikleri. Türkçede vurgu: kelime vurgusu, grup vurgusu, cümle vurgusu. Karşılıklı konuşma, topluluk karşısında konuşma, toplantılar. Yazılı anlatım: cümle, paragraf. Anlatım türleri: hikâye etme, açıklama, tasvir yoluyla anlatım vd. Anlatım bozuklukları (Türkçe sınav ve kompozisyon kâğıtlarında görülen yanlışlarla televizyon, radyo, gazete vd. iletişim organlarında tespit edilen anlatım bozukluğu örnekleri). Kalıplaşmış anlatımlar: Atasözleri ve deyimler (Biçim ve kavram özellikleri). Diller arası alışveriş: Türkçenin tarihî ilişkileri, diller arası alışverişin kanalı, alıntı türleri.

2. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

1

2

2

Dersin Amacı

Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi, Kurtuluş savaşı öncesi Türkiye, savaş yılları, yeni bir dönemin başlangıcı, siyasi yapı, sosyal yaşam, hukuk anlayışı, ekonomik yapı, kültürel eğitim anlayışı, bir dönemin sonu (1938) konularını açıklamak, tartışarak değerlendirmek.

Dersin İçeriği

İnkılapların temel özellikleri ve Türk inkılabı; Türk inkılabını etkileyen akımlar; Türk İnkılabının hedefi: Demokratik Hukuk Devleti Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme; Laik Türk hukuk sisteminin kurulması; Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler; Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve Cumhuriyetçilik ilkesi; Milliyetçilik ilkesi; Halkçılık ve devletçilik ilkesi; Laiklik ilkesi; İnkılapçılık ilkesi; Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Çeviriye Giriş II

Zorunlu

1

2

4

Dersin Amacı

1-)Öğrencilerin dil, araştırma, aktarım becerilerini geliştirebilmek. 2-)Öğrencilere çeviri yeterliliği, çeviri analizi ve, profesyonel okuma konusunda anlayış kazandırmak

Dersin İçeriği

Bu ders, öğrencilerin dil, araştırma, aktarım ve kültürel becerilerinin yanısıra yaratıcılıklarını da geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmış aktivitelerden oluşmaktadır. Okuma ödevleri öğrencilerin çevirmenin yetkinlikleri, çeviri analizi ve zihinsel süreçler hakkında daha geniş bir bilgi edinmesine yardımcı olacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İngilizce Dil Bilgisi II

Zorunlu

1

2

4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı daha önceden öğrenildiği varsayılan İngilizce yapıları tekrarlarken, öğrencilere hedef dildeki yapılarla ilgili analitik olarak düşünmeyi öğretmektir.

Dersin İçeriği

Sağlam bir dil bilgisi temeli olduğu varsayılan öğrencilerin, özne-fiil uyumu, şart kipi, ilgi ve isim cümlecikleri, sıfat, zarf, tanımlık gibi dil bilgisi konularını ayrıntılı bir biçimde karmaşık cümle yapılarıyla birlikte incelemesi ve tekrarlaması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İngilizce Sözlü Anlatım II

Zorunlu

1

2

6

Dersin Amacı

Bu dersin öncelikli amacı öğrencilerin sözlü iletişim becerilerini geliştirmektir. Öğrencilere verimli bir sözlü ileti için gerekli olan İngilizce yazı becerilerinin kazanılması için çeşitli faaliyetler sunulacaktır. Sınıfta yapılacak sunumlar ise öğrenciler için kuramsal bilgiyi uygulama olanağı olacaktır.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin ingilizce sözlü iletişim becerileri, ödevler, sunumlar, konuşmalar yardımıyla geliştirilir. Dil açısından önemi olan film ve tiyatro gösterileri üzerinde çalışmlar yapılır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İngilizce Sözlü İletişim II

Zorunlu

1

2

4

Dersin Amacı

Öğrencilerin bir topluluğa hitap etmede yeterli ustalığa ulaşmasına yardımcı olmak

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilerin retorik, eleştirel ve sunum becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Öğrenciler, sahne korkusu üstesinden gelmeyi, sözel olmayan iletişim kullanmayı, resmi İngilizce'yi etkili kullanmayı ve eleştirel düşünmeyi öğrenecektir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İngilizce Yazılı Anlatım II

Zorunlu

1

2

4

Dersin Amacı

1-)Öğrencilere yazılı ingilizceye karşı akademik bir bakış açısı kazandırmak. 2-)Öğrencilerin ingilizce yazımda yetkinlik ve güvenlerini özellikle bütünlük, açıklık, akıcılık, devamlılık ve dil bilim konularında arttırmak. 3-)Öğrencilere hayat boyu öğrenme yetisi kazandırabilmek için, sözlük kullanma becerilerini arttırmak. 4-)Öğrencileri taslak oluşturma, düzenleme ve tekrar yazma konularında yetkin hale getirmek.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, öğrencilere akademik amaçlı yazma konusunda gerekli becerileri kazandırmaktır. Bunu yaparken de özellikle bütünlük, açıklık, akıcılık, tutarlılık, dili doğru kullanma ve görüşlerini ortaya koyabilme becerilerine özellikle önem verilmektedir. Bu amaçla ders, özet yapma, değerlendirme ve araştırma ödevi yazdırma, ve bunları yaparken de görüşlerini savunmak için gerekli olan gerçek-görüş ayrıklığı, referans verme, özetleme ve yeniden yazma gibi teknikleri öğretmektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Sözcük Bilgisi ve Metin İnceleme II

Zorunlu

1

2

4

Dersin Amacı

1) Metnin bağlamsal ve yapısal incelemeleri aracılığıyla öğrencilerin kelime bilgisini arttırmak. 2) Geniş bir kelime haznesi ve terimlerin doğru kullanımının çeviri işinin 'olmazsa olmaz' ları olmasından yola çıkarak öğrencilerin kelime haznelerini devamlı olarak geliştirmeyi amaçlamak. 3) Aynı doğrultuda, öğrencilerin anlaşılması güç ve özgün metinleri dikkatli okuyarak, metin incelemesi yaparak ya da içerikte bulunan alışılmadık terimlerin anlamını tahmin etmeye çalışarak kelime haznelerini devamlı olarak arttırmalarını sağlamayı amaçlar.

Dersin İçeriği

Bu ders metnin bağlamsal ve yapısal incelemeleri aracılığıyla öğrencilerin kelime bilgisini arttırmayı amaçlar. Geniş bir kelime haznesi ve terimlerin doğru kullanımı çeviri işinin 'olmazsa olmaz' larındandır. Buna bağlı olarak, öğrencilerin anlaşılması güç ve özgün metinleri dikkatli okuyarak, metin incelemesi yaparak ya da içerikte bulunan alışılmadık terimlerin anlamını tahmin etmeye çalışarak kelime haznelerini devamlı olarak arttırmaları gerekmektedir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Türk Dili II

Zorunlu

1

2

2

Dersin Amacı

Türk dili ve Türk dili tarihi hakkında genel bilgiler vermek; Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermek.; Öğrencileri Türk dilinin sorunlarına karşı daha bilinçli hale getirmek.; Yazım kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak.; Öğrencilere duygularını, düşüncelerini söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmak.; Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.; Bilimsel,eleştirel, yorumlayıcı, sorgulayıcı, yaratıcı, düşünme alışkanlığı kazandırmak.

Dersin İçeriği

Yazılı ve sözlü anlatım türleri, örnekleri; ilmi araştırma yöntemleri. Konu, amaç, ana düşünce, ilmî dil, plân. Dilekçe yazımı. Tutanak, deneme. Fıkra, makale, tenkit, tanıtma. Mektup, hatırat. Özgeçmiş, biyografi. Seyahatname, sohbet, röportaj, nutuk. arasınav Sınav kağıtları üzerinde görüşme, cevapların değerlendirilmesi. Herhangi bir konu üzerinde tartışma. Tiyatro, masal, şiir. Hikâye, roman. Konferans, bildiri, rapor, ilmî araştırma. İlmî araştırma yöntemleri: Kitap, kütüphane ve bilgisayardan faydalanma, okuma, not alma. Bir kitabın şekil bakımından nasıl meydana geldiği:dış ön kapak, ithaf sayfası, iç kapak, kısaltmalar, vd. Bibliyografya çeşitleri ve kuralları. Dipnot kuralları. Yılsonu sınavı.

3. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

IMT201

Çeviri Kuramları I

Zorunlu

2

3

4

Dersin Amacı

Dersin amacı çağdaş çeviri kuramlarındaki görüşleri öğrencilere aktarmaktır. Bu derste, çeviribilimin özerk fakat disiplinlerarası bir bilim dalı olarak kurulduğu ve çeviribilimde bir dönüm noktası sayılan 1970'lerden başlayarak öğrencilere çeviribilimin tarihsel arka planını aktarılır ve farklı düşünce okulları ve yaklaşımlar arasındaki bağlantıları kurularak kronolojik bir sırada anlatılır. Böylece çeviri hakkındaki nosyonların 20. ve 21. yüzyıllarda nasıl geliştiği ve çeşitli argümanların birbiri üzerine eklemlenişi gösterilir.

Dersin İçeriği

Dersin amacı çağdaş çeviri kuramlarındaki görüşleri öğrencilere aktarmaktır. Bu derste, çeviribilimin özerk fakat disiplinlerarası bir bilim dalı olarak kurulduğu ve çeviribilimde bir dönüm noktası sayılan 1970'lerden başlayarak öğrencilere çeviribilimin tarihsel arka planını aktarılır ve farklı düşünce okulları ve yaklaşımlar arasındaki bağlantıları kurularak kronolojik bir sırada anlatılır. Böylece çeviri hakkındaki nosyonların 20. ve 21. yüzyıllarda nasıl geliştiği ve çeşitli argümanların birbiri üzerine eklemlenişi gösterilir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

IMT203

Yazılı Çeviriye Giriş I

Zorunlu

2

3

5

Dersin Amacı

Öğrencilerin temel yazılı çeviri yaklaşımlarını anlamasını, farklı metin türlerine farklı çeviri amaçlarıyla yaklaşabilmelerini ve çeviri kararlarını gerekçelendirmelerini sağlamak. Bu amaçla uygulamaları ve örneklendirmeleri yapabilmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilerin temel yazılı çeviri yaklaşımlarını anlamasını, farklı metin türlerine farklı çeviri amaçlarıyla yaklaşabilmelerini ve çeviri kararlarını gerekçelendirmeleri sağlanır ve bu amaçla da öğrencilerin uygulamaları ve örneklendirmeleri yapabilmeleri sağlanır. Öğrencilerin aldıkları çeviri kararlarını gerekçelendirmeleri istenir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

IMT205

Sözlü Çeviriye Giriş I

Zorunlu

2

3

5

Dersin Amacı

Bu ders sözlü çeviri alanına ve mesleğine giriş niteliği taşır. Ders programı, öğrencilere sözlü çevirinin bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerini tanıtarak, farklı sözlü çevirmenlik uygulamalarına kavramsal bir bakış açısı sağlamak üzere tasarlanmıştır .Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerle topluluk karşısında konuşma ve ses eğitimi çalışmaları ve not alma teknikleri üzerinde durulacak: sözlü çeviri alıştırmaları yapılacaktır.Dersin bir diğer amacı ise, bağlamsal sözcük alıştırmalarıyla bu alanın kuşkusuz en öenmli unsurlarından biri olan terminoloji kullanımını geliştirmektir.

Dersin İçeriği

Ders programı, öğrencilere sözlü çevirinin bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerini tanıtarak, farklı sözlü çevirmenlik uygulamalarına kavramsal bir bakış açısı sağlamak üzere tasarlanmıştır .Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerle topluluk karşısında konuşma ve ses eğitimi çalışmaları ve not alma teknikleri üzerinde durulacak: sözlü çeviri alıştırmaları yapılacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

IMT207

Karşılaştırmalı Dil Bilgisi I

Zorunlu

2

3

5

Dersin Amacı

Bu Dersin Amacı öğrencinin hem Ana Dildeki (Türkçe) hem de Erek Dildeki (Ingilizce) dilsel örgü içinde var olan kavram ve işleyiş ile ilgili farkındalığını artırmak ve öğrenciye karşılaştımalı inceleme ve çözümleme yeteneği kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Sözcenin Parçasal ve parça üstü özellikleri açısından irdelenmesi. Sözlü dil çevirisi ve Sözcelem markörleri. Somut düzlemde metin içi dilsel öğeler.  Etiket/ biçim ve işlev ayrımı.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

TDE105

Yazılı Anlatım

Zorunlu

2

3

3

Dersin Amacı

Türkçenin yazılı anlatım kurallarını ve yollarını öğretmek ve uygulamalı olarak göstermek

Dersin İçeriği

Türkçe kompozisyon kuralları öğretilir. Türk dilinin maruz kaldığı tehlikeler örnekleriyle gösterilir, nasıl bir çözüm üretilmesi gerektiği örnek metinlerden hareketle tartışılır. Türkçe konulurken başvurulan dil ve ifade hatalarına ilişkin tespitler üzerinde durulur. Türk dilinin başarılı ve edebi üslupla yazıldığı metinler okutulur.

4. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

IMT202

Çeviri Kuramları II

Zorunlu

2

4

4

Dersin Amacı

Dersin amacı çağdaş çeviri kuramlarındaki görüşleri öğrencilere aktarmaktır.

Dersin İçeriği

Dersin amacı çağdaş çeviri kuramlarındaki görüşleri öğrencilere aktarmaktır. Bu derste, çeviribilimin özerk fakat disiplinlerarası bir bilim dalı olarak kurulduğu ve çeviribilimde bir dönüm noktası sayılan 1970'lerden başlayarak öğrencilere çeviribilimin tarihsel arka planını aktarılır ve farklı düşünce okulları ve yaklaşımlar arasındaki bağlantıları kurularak kronolojik bir sırada anlatılır. Böylece çeviri hakkındaki nosyonların 20. ve 21. yüzyıllarda nasıl geliştiği ve çeşitli argümanların birbiri üzerine eklemlenişi gösterilir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

IMT204

Yazılı Çeviriye Giriş II

Zorunlu

2

4

4

Dersin Amacı

Öğrencilerin temel yazılı çeviri yaklaşımlarını anlamasını, farklı metin türlerine farklı çeviri amaçlarıyla yaklaşabilmelerini ve çeviri kararlarını gerekçelendirmelerini sağlamak. Bu amaçla uygulamaları ve örneklendirmeleri yapabilmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilerin temel yazılı çeviri yaklaşımlarını anlamasını, farklı metin türlerine farklı çeviri amaçlarıyla yaklaşabilmelerini ve çeviri kararlarını gerekçelendirmeleri sağlanır ve bu amaçla da öğrencilerin uygulamaları ve örneklendirmeleri yapabilmeleri sağlanır. Öğrencilerin aldıkları çeviri kararlarını gerekçelendirmeleri istenir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

IMT206

Sözlü Çeviriye Giriş II

Zorunlu

2

4

5

Dersin Amacı

Bu ders sözlü çeviri alanına ve mesleğine giriş niteliği taşır. Ders programı, öğrencilere sözlü çevirinin bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerini tanıtarak, farklı sözlü çevirmenlik uygulamalarına kavramsal bir bakış açısı sağlamak üzere tasarlanmıştır .Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerle topluluk karşısında konuşma ve ses eğitimi çalışmaları ve not alma teknikleri üzerinde durulacak: sözlü çeviri alıştırmaları yapılacaktır.Dersin bir diğer amacı ise, bağlamsal sözcük alıştırmalarıyla bu alanın kuşkusuz en öenmli unsurlarından biri olan terminoloji kullanımını geliştirmektir.

Dersin İçeriği

Ders programı, öğrencilere sözlü çevirinin bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerini tanıtarak, farklı sözlü çevirmenlik uygulamalarına kavramsal bir bakış açısı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerle topluluk karşısında konuşma ve ses eğitimi çalışmaları ve not alma teknikleri üzerinde durulacak: sözlü çeviri alıştırmaları yapılacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

IMT208

Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II

Zorunlu

2

4

5

Dersin Amacı

1-)Dilsel kavramları tanıtmak. 2-)Öğrencilerin bu kavramlardan faydalanarak, Türkçe ve İngilizce dillerini sesbilim, biçembilim, sözdizimi ve anlam düzeylerinde karşılaştırmalarını sağlamak.

Dersin İçeriği

Öğrenciler karşılaştırmalı dil bilgisinin geçmişini, dil akrabalığının karşılaştırılmasını, karşılaştırmalı cümle analizini (İngilizce-Türkçe), Sözdizimi, yapı ve anlam açısından karşılaştırmasını, bireysel ifadelerdeki her bir sözcüğün anlamının aktarımını öğrenecekler. Diller arasındaki farklılıkların çevirmene yaşattığı zorlukları, kavramların aktarımında yaşanan zorlukları ve metin türünün çeviriye etkisinin örnek metinler üzerinden incelenmesi değerlendirecekler.

5. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Çeviri Teknikleri I

Zorunlu

3

5

5

Dersin Amacı

Yazılı ve sözlü çeviri süreçleri, stratejileri, temel kuramları ve uygulamalarını ele almak.

Dersin İçeriği

Yazılı ve sözlü çeviri süreçleri, stratejileri, temel kuramları ve uygulamalarını ele almak.  Aktif ve pasif dillerin doğru ve akıcı kullanımını sağlamak.  Çeşitli konulardaki terminoloji bilgisini arttırmak ve bu bilgiyi çeviri sürecine aktarabilmek için gerekli kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaları yürütmek.  Sözlü çevirinin yapılacağı ortamlarda karşılaşılabilecek zorlukları irdelemek ve söz konusu zorluklara çözümler sunmak. Topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmek ve telaffuz çalışmaları yürütmek.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İngilizce Metin İncelemeleri I

Zorunlu

3

5

4

Dersin Amacı

Öğrencilerin farklı okuma ve anlama teknikleri konularında yetkinleştirilmesi

Dersin İçeriği

1-)Öğrencilerin farklı okuma ve anlama teknikleri konularında yetkinleştirilmesi 2-)Öğrencilerin çeviri yönelimli okuma yapabilmelerinin sağlanması 3-)Çeşitli metin analiz örnekleriyle, farklı okuma tekniklerinin pekiştirilmesi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Sözlü Çeviri I

Zorunlu

3

5

5

Dersin Amacı

Sözlü Çeviri dersi, iki ana hedefe yönelik olarak hazırlanmıştır. Bunların ilki öğrencilere konferans çevirmeni olarak çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları gerekli becerileri kazandırmaktır. İkinci hedef ise, alanda kullanılan stratejilere giriş yaparak çeviri becerilerinde yetkinlik sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Sözlü Çeviri dersi, iki ana hedefe yönelik olarak hazırlanmıştır. Bunların ilki öğrencilere konferans çevirmeni olarak çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları gerekli becerileri kazandırmaktır. İkinci hedef ise, alanda kullanılan stratejilere giriş yaparak çeviri becerilerinde yetkinlik sağlamaktır. Bunlara ek olarak kavrama, not alma, özetleme ve hafıza becerilerinin geliştirilmesi hedefler arasındadır. Yarıyıl boyunca ekonomi, mühendislik..vs gibi çeşitli alanlarda çeviri pratiği yapılacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Yazılı Çeviri I

Zorunlu

3

5

4

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin farklı metin türlerindeki çeviri yeteneğini geliştirmektir. Öğrenciler güncel olaylar, ekonomi, politika, uluslar arası ilişkiler alanlarında ve bilimsel, teknik, kültürel ve edebi metin türlerinde İngilizce'denTürkçe'ye ve Türkçe'denİngilizce'ye çeviri pratiği yaparlar. Çevirinin amacını belirlemek üzere metin analizi uygular ve çeviri süreçlerini yansıtan yorumlar yazarlar. Bu yorumlar, çeviri sürecinde karşılaştıkları dört düzeydeki çeviri problemlerini ve çevirinin amacıyla bağlantılı olarak buldukları çözümleri, bir diğer deyişle, çeviri kararlarını yansıtır. Ayrıca, eve verilen okumalar ve sınıf tartışmaları gündeme getirilen çeviri olgularını betimlemelerine yardımcı olur.

Dersin İçeriği

Öğrenciler güncel olaylar, ekonomi, politika, uluslar arası ilişkiler alanlarında ve bilimsel, teknik, kültürel ve edebi metin türlerinde İngilizce'denTürkçe'ye ve Türkçe'denİngilizce'ye çeviri pratiği yaparlar. Çevirinin amacını belirlemek üzere metin analizi uygular ve çeviri süreçlerini yansıtan yorumlar yazarlar. Bu yorumlar, çeviri sürecinde karşılaştıkları dört düzeydeki çeviri problemlerini ve çevirinin amacıyla bağlantılı olarak buldukları çözümleri, bir diğer deyişle, çeviri kararlarını yansıtır. Ayrıca, eve verilen okumalar ve sınıf tartışmaları gündeme getirilen çeviri olgularını betimlemelerine yardımcı olur.

6. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Çeviri Teknikleri II

Zorunlu

3

6

5

Dersin Amacı

Yazılı ve sözlü çeviride kullanılan yöntem, teori ve uygulamaların incelenmesi

Dersin İçeriği

Yazılı ve sözlü çeviride kullanılan yöntem, teori ve uygulamaların incelenmesi. Sözlü çeviri sırasında A ve B dillerinin akıcı kullanımının sağlanması. Farklı konularda terminolojik bilgi edinilmesi. Günlük hayatta karşılaşılabilecek sözlü çeviri problemleri ve üstesinden gelme yöntemleri. Topluluk önünde konuşma yeteneklerinin ve telaffuzun geliştirilmesi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

İngilizce Metin İncelemeleri II

Zorunlu

3

6

4

Dersin Amacı

1-)Öğrenicilere çeviri odaklı okumada ve metnin yaklaşımlarını anlamada yardımcı olmak 2-)Post-koloniyel okuma yöntemini ve çeviri stratejilerini tanıtmak.

Dersin İçeriği

Öğrenciler bu dönem kişisel kompozisyonlar ve dramatik türde yazılmış metinler üzerinde yoğunlaşacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Sözlü Çeviri II

Zorunlu

3

6

5

Dersin Amacı

Sözlü Çeviri dersi, iki ana hedefe yönelik olarak hazırlanmıştır. Bunların ilki öğrencilere konferans çevirmeni olarak çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları gerekli becerileri kazandırmaktır. İkinci hedef ise, alanda kullanılan stratejilere giriş yaparak çeviri becerilerinde yetkinlik sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Sözlü Çeviri dersi, iki ana hedefe yönelik olarak hazırlanmıştır. Bunların ilki öğrencilere konferans çevirmeni olarak çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları gerekli becerileri kazandırmaktır. İkinci hedef ise, alanda kullanılan stratejilere giriş yaparak çeviri becerilerinde yetkinlik sağlamaktır. Bunlara ek olarak kavrama, not alma, özetleme ve hafıza becerilerinin geliştirilmesi hedefler arasındadır. Yarıyıl boyunca ekonomi, mühendislik..vs gibi çeşitli alanlarda çeviri pratiği yapılacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

 

Yazılı Çeviri II

Zorunlu

3

6

4

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin farklı metin türlerindeki çeviri yeteneğini geliştirmektir.

Dersin İçeriği

Dersin amacı öğrencilerin farklı metin türlerindeki çeviri yeteneğini geliştirmektir. Öğrenciler güncel olaylar, ekonomi, politika, uluslar arası ilişkiler alanlarında ve bilimsel, teknik, kültürel ve edebi metin türlerinde İngilizce'den Türkçe'ye ve Türkçe'den İngilizce'ye çeviri pratiği yaparlar. Çevirinin amacını belirlemek üzere metin analizi uygular ve çeviri süreçlerini yansıtan yorumlar yazarlar. Bu yorumlar, çeviri sürecinde karşılaştıkları dört düzeydeki çeviri problemlerini ve çevirinin amacıyla bağlantılı olarak buldukları çözümleri, bir diğer deyişle, çeviri kararlarını yansıtır. Ayrıca, eve verilen okumalar ve sınıf tartışmaları gündeme getirilen çeviri olgularını betimlemelerine yardımcı olur.

7. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

IMT401

Mesleki Çeviriler I

Zorunlu

4

7

4

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencileri, iş hayatında kullanılan çeşitli ticaret, işletme, finans, pazarlama ve halkla ilişkiler dokümanlarıyla tanıştırmaktır.

Dersin İçeriği

Dersin amacı öğrencileri, iş hayatında kullanılan çeşitli ticaret, işletme, finans, pazarlama ve halkla ilişkiler dokümanlarıyla tanıştırmaktır. Bu dokümanlara örnek olarak sözleşmeler, anlaşmalar, standartlar, iş yazışmaları, finans raporları, pazarlama ve halkla ilişkiler kampanyaları gösterilebilir. Öğrenciler, bu ve benzeri dokümanların İngilizce’denTürkçe’ye, Türkçe’denİngilizce’ye çevirilerini yapacaklar, bu ödevlerin gerektirdiği terminoloji ve metin geleneği araştırmalarını yürüteceklerdir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

IMT401

Yazılı Çeviri Eleştirisi I

Zorunlu

4

7

5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, geçmişte dilbilim ağırlıklı bir “hata avcılığı” süreci olarak algılanırken, son yıllarda kuramsal ve analitik bir yaklaşıma dönüşen çeviri eleştirisi konusunda kapsamlı bir bakış açısı sunmaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, geçmişte dilbilim ağırlıklı bir “hata avcılığı” süreci olarak algılanırken, son yıllarda kuramsal ve analitik bir yaklaşıma dönüşen çeviri eleştirisi konusunda kapsamlı bir bakış açısı sunmaktır. Dersin materyali, çeviri eleştirisine yönelik işlevsel, betimleyici ve eleştirel söylem analizi gibi yaklaşımlardan oluşan mevcut eleştirel yaklaşımları kapsamaktadır. Öğrenciler, çeviri eleştirisi kuramlarına ilişkin okumalar yaparak ve birtakım çeviri eleştirilerini inceleyerek, söz konusu yaklaşımlara aşinalık kazanacaklar, ayrıca kendileri de çeviri metinler üzerine eleştirel çalışmalar yapacaklardır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

IMT407

Çeviri Araştırma Çalışmaları

Zorunlu

4

7

4

Dersin Amacı

Öğrencilerin istedikleri konu üzerinde araştırma yapmalarını ve bunu bu zamana kadar öğrendikleri kuramsal çerçeveyle sunmalarını sağlamak

Dersin İçeriği

Öğrenciler, kendi istekleri doğrultusunda seçtikleri konu başlıkları ve belirledikleri araştırma konuları üzerine araştırmalar yapar ve farklı araştırma yöntemleri üzerine yoğunlaşırlar

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

IMT405

Sözlü Çeviri Eleştirisi I

Zorunlu

4

7

5

Dersin Amacı

Sözlü çeviri süreçleri, stratejileri, temel kuramları, paradigmaları ve uygulamalarını ele almak. Sözlü çeviri sürecinde başvurulan sorun çözme stratejilerini analiz etmek ve bu stratejilere eleştirel bakış açısı kazanmak. Çeşitli ortamlarda yapılmış sözlü çevirilere eleştiri getirmek. Kaynak ve erek dillerde yapılan genel terminoloji, deyim ve deyiş hatalarını irdelemek. Sözlü çeviride süreç ve sonuçları analitik ve eleştirel açıdan ele almak.

Dersin İçeriği

Sözlü çeviri süreçleri, stratejileri, temel kuramları, paradigmaları ve uygulamalarını ele almak. Sözlü çeviri sürecinde başvurulan sorun çözme stratejilerini analiz etmek ve bu stratejilere eleştirel bakış açısı kazanmak. Çeşitli ortamlarda yapılmış sözlü çevirilere eleştiri getirmek. Kaynak ve erek dillerde yapılan genel terminoloji, deyim ve deyiş hatalarını irdelemek. Sözlü çeviride süreç ve sonuçları analitik ve eleştirel açıdan ele almak.

8. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

IMT402

Mesleki Çeviriler II

Zorunlu

4

8

5

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencileri, iş hayatında kullanılan çeşitli ticaret, işletme, finans, pazarlama ve halkla ilişkiler dokümanlarıyla tanıştırmaktır.

Dersin İçeriği

Dersin amacı öğrencileri, iş hayatında kullanılan çeşitli ticaret, işletme, finans, pazarlama ve halkla ilişkiler dokümanlarıyla tanıştırmaktır. Bu dokümanlara örnek olarak sözleşmeler, anlaşmalar, standartlar, iş yazışmaları, finans raporları, pazarlama ve halkla ilişkiler kampanyaları gösterilebilir. Öğrenciler, bu ve benzeri dokümanların İngilizce’denTürkçe’ye, Türkçe’denİngilizce’ye çevirilerini yapacaklar, bu ödevlerin gerektirdiği terminoloji ve metin geleneği araştırmalarını yürüteceklerdir.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

IMT404

Yazılı Çeviri Eleştirisi II

Zorunlu

4

8

4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, geçmişte dilbilim ağırlıklı bir “hata avcılığı” süreci olarak algılanırken, son yıllarda kuramsal ve analitik bir yaklaşıma dönüşen çeviri eleştirisi konusunda kapsamlı bir bakış açısı sunmaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, geçmişte dilbilim ağırlıklı bir “hata avcılığı” süreci olarak algılanırken, son yıllarda kuramsal ve analitik bir yaklaşıma dönüşen çeviri eleştirisi konusunda kapsamlı bir bakış açısı sunmaktır. Dersin materyali, çeviri eleştirisine yönelik işlevsel, betimleyici ve eleştirel söylem analizi gibi yaklaşımlardan oluşan mevcut eleştirel yaklaşımları kapsamaktadır. Öğrenciler, çeviri eleştirisi kuramlarına ilişkin okumalar yaparak ve birtakım çeviri eleştirilerini inceleyerek, söz konusu yaklaşımlara aşinalık kazanacaklar, ayrıca kendileri de çeviri metinler üzerine eleştirel çalışmalar yapacaklardır.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

IMT406

Sözlü Çeviri Eleştirisi II

Zorunlu

4

8

5

Dersin Amacı

Sözlü çeviri süreçleri, stratejileri, temel kuramları, paradigmaları ve uygulamalarını ele almak. Sözlü çeviri sürecinde başvurulan sorun çözme stratejilerini analiz etmek ve bu stratejilere eleştirel bakış açısı kazanmak. Çeşitli ortamlarda yapılmış sözlü çevirilere eleştiri getirmek. Kaynak ve erek dillerde yapılan genel terminoloji, deyim ve deyiş hatalarını irdelemek. Sözlü çeviride süreç ve sonuçları analitik ve eleştirel açıdan ele almak.

Dersin İçeriği

Sözlü çeviri süreçleri, stratejileri, temel kuramları, paradigmaları ve uygulamalarını ele almak. Sözlü çeviri sürecinde başvurulan sorun çözme stratejilerini analiz etmek ve bu stratejilere eleştirel bakış açısı kazanmak. Çeşitli ortamlarda yapılmış sözlü çevirilere eleştiri getirmek. Kaynak ve erek dillerde yapılan genel terminoloji, deyim ve deyiş hatalarını irdelemek. Sözlü çeviride süreç ve sonuçları analitik ve eleştirel açıdan ele almak.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

Y

D

AKTS

IMT408

Bitirme Ödevi

Zorunlu

4

8

4

Dersin Amacı

Öğrencilerin istedikleri konu üzerinde araştırma yapmalarını ve bunu bu zamana kadar öğrendikleri kuramsal çerçeveyle sunmalarını sağlamak

Dersin İçeriği

Öğrenciler, kendi istekleri doğrultusunda seçtikleri konu başlıkları ve belirledikleri araştırma konuları üzerine araştırmalar yapar ve bunları danışman hocanın tavsiyeleri doğrultusunda düzelterek son aşamaya gelinir.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Yabancı Diller Yüksekokulu © 2017 Sayfa Başı